Voorwaarden

Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN THEORIESTUDENT
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1. Theoriestudent: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat
1.2. Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld
onlinesysteem heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examen dag
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en Theoriestudent waarvan
Theoriestudent zich verplicht aan de cursist voor het verzorgen van een theoriecursus en het
reserveren van een CBR theorie examen.
1.4 Examen: Het theorie examen bij het CBR
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van theoriestudent die strekken tot
het leveren van een theorieopleiding
1.6 Alleen de algemene voorwaarden van Theoriestudent worden gehandhaafd bij het aangaan van
een overeenkomst.
1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theoriestudent deze algemene voorwaarden
mogelijk soepel toepast.
Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theoriestudent of cursist niet. Cursist kan geen rechten
ontlenen aan een door Theoriestudent gedane aanbieding.
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst.
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Theoriestudent zich heeft
aangemeld, een cursusdag heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door Theoriestudent bij
het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat
Theoriestudent de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.
3.2 De aanmelding van de cursist wordt verwerkt in het CBR systemen. Voor zover de cursist niet
uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal Theoriestudent de cursist niet uit het CBR-systeem
verwijderen.
3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Theoriestudent nog
niet heeft bevestigd aan de cursist.
3.4 Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste e-mailadres
opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan
Theoriestudent niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade
voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.
Artikel 4 – Verplichtingen cursist
4.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden.
Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is Theoriestudent gerechtigd de cursist de toegang tot
de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theoriestudent daarbij op enige wijze schadeplichtig
wordt jegens cursist.
4.2 De cursist dient zorg te dragen dat Theoriestudent alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit
heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
4.3 De cursist zal de door Theoriestudent eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder
begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist
onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde
cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.
4.4 De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig
legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de cursist zonder geldige afmelding niet
aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft,
kan Theoriestudent niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste
afmelding, dan wel afwezigheid.
4.5 De cursist dient alle redelijke verzoeken van Theoriestudent na te komen tijdens de cursusdag.
Artikel 5 Annuleringen en wijziging
5.1 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding kosteloos annuleren,
voor zover Theoriestudent niet het gereserveerde examen bij het CBR heeft ingekocht, dan wel de
aanmelding via de telefoon, dan wel e-mail niet heeft bevestigd, dan wel de betaling door de cursist
niet binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsemail is geschied. De bedenktijd vervalt bij
bevestiging.
5.2 Indien de cursist zijn aanmelding wenst te annuleren, nadat het examen bij het CBR is ingekocht,
blijft de cursist reserverings- en administratiekosten ter hoogte van €50,- schuldig aan Theoriestudent
tot aan de in 5.3 genoemde termijn
5.3 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden tot vier dagen voor de cursusdag
éénmalig de cursusdag verplaatsten naar een ander beschikbare cursusdatum voor zover dit met
toestemming van Theoriestudent gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De cursist blijft de
examen kosten van 31,50 schuldig aan Theoriestudent. De cursist kan binnen 24 uur nadat hij/zij de
bevestigingsemail heeft ontvangen, doch nog niet heeft betaald de theoriecursus binnen die 24 uur
éénmalig kosteloos wijzigen. De cursist zal dan van deze wijziging een bevestiging ontvangen. De
wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van Theoriestudent heeft ontvangen.
5.4 Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen vier dagen voor aanvang van de cursus blijft de
cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door
bijvoorbeeld overmacht of andere redenen waarom de Cursist niet deelneemt of kan deelnemen.
5.5 De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen vier dagen
voor aanvang van de cursusdag door te voeren.
5.6 In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor Theoriestudent
de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen Theoriestudent en de cursist ontbonden
worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen
aangeboden worden. Ondanks het voorgaande heeft de cursist de bevoegdheid om het gereserveerde
examen alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is.
5.7 Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.7 blijft de cursist het volledig cursusgeld en
examengeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.
5.8 Theoriestudent behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te
ontbinden, indien Theoriestudent er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal
komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover Theoriestudent gebruik maakt van haar
bevoegdheid, zal Theoriestudent de cursist schadeloosstellen.
5.9 Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@theoriestudent.nl te
geschieden.
Artikel 6 – Betalingen.
6.1 De Cursist dient de kosten van de Cursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de
Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als
doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te vergemakkelijken. De Overeenkomst is bindend.
Theoriestudent behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de
betaling te voldoen via IDEAL.
6.2 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met
inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 5.6, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan
Theoriestudent.
6.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theoriestudent gemaakt indien
Theoriestudent op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt,
zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
6.4 Indien Theoriestudent overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4
wordt al hetgeen door de cursist aan Theoriestudent verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar
6.5 De verschuldigd bedrag dient uiterlijk 1 week voor cursusdatum per IDEAL overgemaakt te worden

Artikel 7 – Overmacht.
7.1. Theoriestudent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
7.2 Indien Theoriestudent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theoriestudent gerechtigd
het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het
gedeeltelijk overeengekomene een zelfstandige waarde toegekend kan worden.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
8.1. Theoriestudent is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een
nalaten van Theoriestudent mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot
het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
8.2. Theoriestudent kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde
resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.
8.3 Nuthoerie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het
gebruik van de door Theoriestudent geleverde zaken.
8.4. De cursist vrijwaart Theoriestudent tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel
verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Theoriestudent en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.
9.2. Cursist en Theoriestudent zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 10 Overige bepalingen
10.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Theoriestudent de gegevens van
de cursist op in haar automatische systemen. Op verzoek van de cursist zal Theoriestudent de
opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.
10.2. De cursist geeft aan Theoriestudent de toestemming om zijn/haar gegevens binnen
Theoriestudent, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee
Theoriestudent samenwerkt te gebruiken en op te slaan.
10.3. De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Theoriestudent kunnen schaden.
10.4. Theoriestudent is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder het
nummer 62539434.
10.5 De cursist verzoekt Theoriestudent indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de
aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan (binnen de 14 dagen
bedenktermijn) en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is
geleverd.
10.6. Enkel de website www.theoriestudent.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer
behoren toe aan Theoriestudent.

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?